• 3 snabba frågor till vår nya arkivarie

  9 June, 2017 | Bevarande, Digitalisering, Samlande | 1 kommentar

  Idag 9 juni är den internationella arkivens dag! Men vad gör en arkivarie egentligen? Vi ställde några frågor till Världskulturmuseernas nya tillskott Annelie von Wovern som började den 16 januari 2017 – och som fyller en viktig funktion i arkiven. Annelie har arbetat som arkivarie i 16 år inom både statlig och kommunal verksamhet. Nu senast som funktionsansvarig arkivarie på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

  Annelie von Wovern, egen bild.

  Hej Annelie! Vad jobbar du med?

  Jag arbetar som museets arkivarie.

  Vad gör en arkivarie?

  Man kan säga att jag arbetar med det förflutna, vår egen tid och framtiden genom att vårda historiska arkiv, utreda, värdera och bedöma vilken information i verksamheten som idag ska sparas för framtiden, och på vilket sätt. Det kan röra sig om skriftliga dokument, kartor, ritningar, fotografier, affischer, film eller digitala handlingar.

  Internationellt (exempelvis i England) är det vanligt att man har två skilda yrkesgrupper, Records Managers som hanterar ”dagsaktuell” information i företag och förvaltningar och Archivist som hanterar handlingar som bevaras i första hand av historiska skäl. I Sverige omfattas begreppet arkivarie och yrkesrollen av både de områdena.

  Förutom att ordna, vårda och bevara handlingar i arkiven är en viktig arbetsuppgift att utveckla användningen av arkiven så att de blir tillgängliga för forskning och utbildning. Eftersom vi är en statlig myndighet har vi också ett demokratiskt ansvar att se till att vi lever upp till offentlighetsprincipens krav på insyn i vår verksamhet. Det innebär att allmänheten har rätt att efterfråga och ta del av våra allmänna handlingar. Här kommer också juridiska aspekter in i arbetet som rör utlämnande av allmän handling, sekretess, lagring och publicering.

  I min yrkesroll har man också ett konsultativt uppdrag i form av att ge råd, stöd och service till medarbetare, forskare och allmänhet.

  Bild på glasplåt. Motivet är bok- och vykorts-försäljning från utställningen på Riksmuseets etnografiska avdelning 1920. 0150.0042 Foto: Oscar Ellquist

  Varför valde du den här yrkesbanan?

  När jag skrev min magisteruppsats i historia och forskade i de historiska arkiven insåg jag en dag att jag ville vara en del av den världen.

  Jag vill bidra till öppenhet och insyn i våra verksamheter men också ta ett ansvar för att bevara och berika kulturarvets mångfald, för oss här och nu och för kommande generationer.

  Tänk själv känslan när man tittar i en historisk arkivhandling till exempel ett foto eller dagbok från en person som gjort en expedition i Asien för kanske 100 år sedan. Det är som att en kort stund åka i en tidsmaskin. Jag får en glimt av en annan tid. Det är mäktigt.

  Jag brukar tänka att arkivhandlingarna är små skärvor ur vår historia.

  Vilka är dina största utmaningar just nu i ditt arbete?

  Jag står inför många olika utmaningar eftersom museerna inte har haft någon fastanställd arkivarie tidigare. En tydlig arkivredovisning behöver upprättas och synliggöras för att det ska vara lättare att hitta fram till och ta del av våra arkivhandlingar. Men också strategier och rutiner för bevarande av våra handlingar inte minst vad gäller elektroniska handlingar i våra verksamhetssystem eller digitala datasbaser/lagringsytor.

  Med åren har också intresset vuxit för den arkivpedagogiska aspekten i mitt arbete. Frågeställningar som jag tycker är viktiga är till exempel; hur kan jag på ett metodiskt och tydligt sätt synliggöra arkiven, dess funktion och innehåll? Hur kan jag skapa nyfikenhet och intresse hos de som inte besöker och brukar arkiven i vanliga fall? Jag tänker bland annat på våra ungdomar. De verkar på en helt annan arena i dag för att få information och kunskap inom ett speciellt område eller ämne. Det handlar så klart mycket om att kommunicera på nya sätt till exempel på nätet och i sociala medier.

  Om internationella arkivens dag

  2004 drev de nordiska länderna frågan om en gemensam internationell Arkivens dag med FN-status vid ICA – International council on archives konferens 2004. Det fick man inget gehör för. År 2009 beslöt man därför att fira en internationell arkivdag den 9 juni, samma datum som när International council on archives grundades 1948. Sveriges Arkivens dag firas 11 november, håll utkik för ett nytt inlägg då!

  Frågor?

  Finns det något du alltid velat fråga en arkivarie? Nu har du din chans – vi välkomnar frågor i kommentarerna!